vrijdag , 24 januari 2020

Schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn.
De ouders in de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd.

In gesubsidieerde scholen zijn sinds 1 april 2005 de participatieraden vervangen door schoolraden.
In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.
De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking.
Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …).
De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

Wie zetelt in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit verkozen leden van alle actoren die het beleid van de school uitmaken:

  • de ouders
  • het personeel
  • de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • de directeur woont de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem

 

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad staat de directeur van de school bij in het nemen van een beslissing door het geven van een advies inzake het voorgestelde probleem.
De schoolraad heeft dus louter een adviserende en overleggende bevoegdheid.
In eerste instantie wordt overlegd en geadviseerd met de directie van de eigen school maar bovendien is er ook overleg en advies met de scholengroep.

Concreet komt de schoolraad driemaal samen per jaar.
De agenda wordt door de voorzitter en de directie samengesteld en op voorhand aan de leden gestuurd.
Ieder lid heeft de mogelijkheid om punten aan de agenda toe te voegen.
Besproken punten komen in het verslag dat ter inzage voor alle betrokkenen op de school ligt.
Naast verplichte adviezen rond budgetten en het schoolreglement speelt de schoolraad vooral een ondersteunende rol naar de school toe.

Wat kan u betekenen voor de schoolraad?

Een democratisch model kan maar werken wanneer alle actoren, ouders, personeelsleden en zelfs de kinderen constructief meewerken aan het goed functioneren van de school.
Informatieverstrekking en overleg zijn hier wezenlijke onderdelen van.
De leden van de schoolraad roepen dan ook iedereen op mee te werken aan de verdere uitbouw van onze basisschool.